Produktkategorier

Menu

Indkøbskurv
0
Til kassen

Produktkategorier

Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved enhver samhandel med Cartex ApS, medmindre andet aftales skriftligt.
 
Produktinformation
Alle oplysninger i katalog, brochurer, prøvekort, tegninger og lignende er omtrentlige og kun bindende i det omfang, ordre gengiver disse.

Priser og betaling
Ny prisliste annullerer tidligere udsendt prisliste med øjeblikkelig virkning.  Levering sker til de for Cartex ApS gældende listepriser på leveringstidspunktet, medmindre andet er angivet eller aftalt i forbindelse med tilbud.  Betaling skal ske i overensstemmelse med aftalte eller i fakturaen indeholdte betalingsbetingelser. Er intet aftalt om betalingstid, og indeholder fakturaen ikke betalingsbetingelser, skal betaling ske straks ved levering.  Ved forsinket betaling er kunden forpligtet til at forrente købesummen med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen og indtil betaling sker.

Levering
Levering ab fabrik. Forsendelse herfra sker på kundens regning og risiko.  Leveringstid opgives af Cartex ApS efter bedste skøn, og mindre afvigelser herfra skal i enhver henseende anses for rettidig levering.  Ved større overskridelser af den aftalte eller opgivne leveringstid er kunden berettiget til at ophæve købet. Kunden kan ikke gøre andre krav, herunder krav om erstatning, gældende i tilfælde af forsinket levering.
 
Reklamationer og mangler
Køber skal straks efter levering underkaste varen en grundig undersøgelse.  Det påhviler særligt kunden at kontrollere det modtagne kvantum, varens kvalitet samt farve, forinden varen anvendes.  Tab som følge af kundens manglende undersøgelse af varen er Cartex ApS uvedkommende.  Reklamationen skal ske straks efter, at en mangel er eller burde være opdaget, og senest 14 dage efter varens modtagelse.  Cartex ApS er berettiget til efter eget valg at foretage udbedring, omlevering eller meddele kunden et forholdsmæssigt afslag i købesummen.  Kunden er ikke berettiget til at ophæve købet eller kræve erstatning i anledning af mangler, såfremt Cartex ApS afhjælper manglen på en af de ovenfor angivne måder.  Cartex ApS er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader på grund af mangler ved det leverede, herunder omkostninger ved transport ved omlevering, dækning af omkostninger ved udskiftning, tidsspilde eller andre ulemper.

Ansvar iøvrigt
Cartex ApS er alene ansvarlig for skade forvoldt af den  leverede vare, såfremt det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af Cartex ApS.  Cartex ApS er dog aldrig ansvarlig overfor driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

2015-07-01

Nyheder

Vi kan levere alle slags tekstiler til erhvervsbiler i Danmark. 

Vi er specialiserede i sædeovertræk til varebiler - vi lagerfører til stort set alle vans på det danske marked.

Derudover er der produkter til personbiler, varebiler, lastbiler, busser og taxaer. Klik på kategorierne i højre spalte!


 

 

 

Virksomhedsoplysninger

 • Cartex ApS
      Oddervej 500
      8340 Malling
 • Tlf. 8628 3044
 • E-mail: michael@cartex.dk
 • E-mail: hans@cartex.dk
 • CVR nr. 32356877
 • Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 8:00 og 16:30

  Sprog